Vrijwilligers

Vrijwilligersovereenkomst

 

 

BEERSEL Toepassing van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers dd. 03/07/2005

 

Kennisgeving algemene VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST.

 

Tussen de sportclub Joggers Beersel

 

Secretariaat: Alverdries 48 / 1653 Dworp

 

Sporttak: joggen

 

Vereniging met als onbaatzuchtige doelstelling het organiseren van looptrainingen, wedstrijden en aan een joggingclub gerelateerde activiteiten.

 

Juridisch statuut: Feitelijke vereniging met contactpersonen:

 

Voorzitter Johnny Debremaeker,

 

Ondervoorzitter Bram Roosens

 

Secretaris Magda Avau,

 

Penningmeester Jos Debecq,

 

en elke vrijwilliger wordt het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1: De wet van 03/07/2005 inzake de rechten van vrijwilligers is van toepassing voor: 1 vrijwilligerswerk : elke activiteit : a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; b) die verricht wordt ten behoeve van een of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of prive-verband van degene die de activiteit verricht; d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling; 2 vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die een in nummer 1 bedoelde activiteit verricht; 3 organisatie : elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers (, waarbij onder feitelijke vereniging wordt verstaan elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging); 4 (...) 2006-07-19/39, art. 2, nr2 , 004 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006

 

Artikel 2: Joggers Beersel is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk:

 

hulp bij de organisatie en het verloop van activiteiten met beperkte duur in het kader van de goede werking van de club en de evenementen georganiseerd door de club

 

Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.

 

Artikel 3: Het vrijwilligerswerk is steeds beperkt tot de duur van de activiteit waarvoor medewerking.

 

Artikel 4: Beide partijen erkennen uitdrukkelijk dat de overeenkomst op vrijwillige basis is afgesloten.

 

Artikel 5: De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. Joggers Beersel betaalt geen onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. Joggers Beersel heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.

 

Artikel 6: Joggers Beersel heeft volgende verzekering afgesloten: DVV Verzekering Sport & Ontspanning met polisnummer O-11/1600.766/02.B onder de algemene voorwaarde van DVV Verzekeringen met referte 0037-SO/N-072000 en de bijzondere voorwaarde gevoegd bij de hoger geciteerde polis. De algemene voorwaarde bepalen dat onder verzekerde wordt verstaan: -U als verzekeringsnemer -Het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de aangestelden van de verzekeringnemer -De gewone leden van de vereniging, alsmede de ouders als burgerlijke aansprakelijken voor de minderjarige leden -De helpers die onbezoldigd een functie uitoefenen in het kader van de verzekerde activiteiten De bijzondere voorwaarde bepalen dat: Tot het verzekerde risico behoren ook, indien zij worden georganiseerd door de verzekeringsnemer in het kader van de verzekerde activiteit en in groep beoefend: -Vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities, schoonmaak, en onderhoud gebouwen, enz. -Gemeenschappelijke verplaatsingen en verblijf ter plaatse -Tijdelijke activiteiten zoals een eetfestijn, een bal of een tentoonstelling ter ondersteuning van de verzekerde activiteit De verzekerde waarborgen omvatten -Burgerrechtelijke aansprakelijkheid -Rechtsbijstand -Lichamelijke schade

 

Artikel 7: Elke vrijwilliger kan op eenvoudig verzoek een afschrift krijgen van de algemene en bijzondere voorwaarde van de verzekeringspolis.

 

Artikel 8: De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout. Hij handelt steeds te goeder trouw.

 

Artikel 9: De sportclub verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

 

Artikel 10: De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de voorzitter of de secretaris van Joggers Beersel.

 

Artikel 11: De vrijwilliger waarschuwt de sportclub als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.

 

Artikel 12: Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, in overeenstemming met artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/ haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

 

Artikel 13: De vrijwilliger verbindt er zich toe de volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:

 

-de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen -het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid -het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt -eventueel andere instanties die uitkeringen aan de vrijwilliger toekennen

 

Hoofdstuk VIII van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers dd. 03/07/2005 regelt deze aangelegenheid.

 

Artikel 14: Elke vrijwilliger kan op eenvoudig verzoek een gepersonaliseerde versie, ondertekend door beide partijen, bekomen.

 

JOGGERS BEERSEL "SECRETARIAAT ALVERDRIES 48 / 1653 DWORP"

 

 

Afdrukversie

Secretariaat

 

Joggers Beersel

Alverdries 48

1653 DWORP

 

Tel : 0497 / 40.01.87

 

E-mail:

Joggers-beersel@telenet.be

 

 

JOGGINGCLUB

 

JOGGERS BEERSEL

Voorzitter

 

Debremaeker Johnny

Biezeweide 98

1500 Halle

 

Tel : 0497 / 35.98.63

 

E-mail: Johnny.debremaeker@telenet.be

 

 

 

Copyright. All Rights Reserved - Website created by Debremaeker Johnny