Clubreglement

Clubreglement

 

 

Clubreglement 2017

 

 

1 De aansluiting gebeurt door invulling en ondertekening van een aansluitingsformulier.

 

2 Het aansluitingsformulier moet elk jaar hernieuwd worden.

 

3 Het jaarlijks lidgeld bedraagt 20,00 euro. Deze som dekt het inschrijvingsgeld en verzekering, DVV verzekering ‘Sport en Ontspanning’ met polisnummer 0-11/1600.766/04-B onder de algemene voorwaarden van DVV Verzekeringen met referte 0037-SO/N-072000.

 

4 Jaarlijks richt de club een regelmatigheidscriterium in .

 

5 Nieuwe leden betalen een éénmalige bijdrage van 25,00 euro voor administratieve kosten tot toetreding van het regelmatigheidscriterium.

 

6 Om in aanmerking te komen voor een prijs in het eindklassement moet men 30 punten behalen, jeugd 21 punten. Er dient gelopen of gewandeld te worden in officiële clubkledij (singlet van 2016) en onder clubnaam ‘Joggers Beersel’ om punten te krijgen. Alle andere clubkledij komt niet in aanmerking om punten te verkrijgen.

 

7 Wandelaars dienen ook ten alle tijden het singlet van 2016 zichtbaar te dragen voor het bekomen

van punten, bij regen of winterse perioden zal hierbij een uitzondering kunnen toegestaan worden

en dit door het dragen van het Fluovest met naam Joggers Beersel. Deze beslissing kan enkel op

het moment zelf genomen worden door een aanwezige van het bestuur.

 

8 De wedstrijden in het criterium voldoen aan verschillende afstanden. Men is vrij de afstand te kiezen. Het criterium gaat van start vanaf de algemene vergadering tot 1 november van het lopende jaar.

 

9 Er worden 15 vooropgestelde activiteiten vastgelegd aan 3 punten, voor alle overige vrij te kiezen wedstrijden wordt 1 punt toegekend. Wedstrijden vanaf 20km leveren 1 bonuspunt op. Er kunnen maximun 30 punten in totaal verdiend worden.

 

10 Om punten te bekomen moet een jogging uitgelopen worden of moet men in de uitslag voorkomen, afwijkingen betreffende dit punt worden door het bestuur beslist. Per organisatie kan men maar één maal punten behalen.

 

11 De uitslagen van de vrij te kiezen wedstrijden moeten binnen de 14 dagen bezorgd worden aan de verantwoordelijke van het criterium Magda Avau [mailto:magda_avau@hotmail.com] .

Het deelnemend lid of de deelnemende leden worden aangeduid in de uitslag. Uitslagen via mail bezorgd, komen enkel in aanmerking indien de uitslag in bijlage wordt meegestuurd of de e-mail een duidelijke weblink naar de uitslag bevat en indien de plaats in de rangschikking van het deelnemend lid of de deelnemende leden is vermeld in de e-mail.

 

12 Wandelingen, georganiseerd door een erkende wandelfederatie (VWF, Aktiva, FFBMP, VVRS, VWO,…) gewandeld in officiële clubkledij (singlet of t-shirt van 2016) en onder clubnaam ‘Joggers Beersel’ komen eveneens in aanmerking voor het clubcriterium indien aangetoond kan worden dat er werd deelgenomen aan deze activiteit. Deelname aan dergelijke organisatie dient gemeld te worden binnen de 14 dagen na de activiteit.

 

13 Op dagen, dat er door de club een activiteit (algemene vergadering, Lentejogging, Winterloop, herfstloop, eetfestijn, …) wordt georganiseerd, kunnen er geen punten verdiend worden bij deelname aan een activiteit van een andere club. Voor de jeugd (tot 13 jaar) vormt de Lentejogging hierop een uitzondering.

 

14 Eveneens kunnen er geen punten verdiend worden bij deelname aan een activiteit van een andere club op de dag dat er een wedstrijd op ons criterium staat.

 

15 Extra punten voor het “speciale criterium” (in Blauw gekleurd op onze kalender) kunnen ook verdiend worden door deelname of hulp aan deze activiteiten, dit zijn activiteiten die door onze eigen club worden georganiseerd (zie criterium). Er worden hiervoor punten gegeven die op een “speciaal criterium” komen. De waarde van de punten is terug te vinden in de lijst van het criterium.

 

16 Wie op dinsdag en donderdag komt trainen, verdient 1 punt per aanwezigheid. Per 20/40/60/80

punten wordt een prijs gegeven op het gezellig samenzijn. Dit geldt voor lopers en wandelaars die op de training aanwezig zijn en ook “actief” deelnemen. De bedoeling is mee te sporten.

 

17 Aan de medewerkers van een andere organisatie, erkend door het clubbestuur, wordt tevens één punt toegekend . Het clubbestuur dient minstens 14 dagen voor de activiteit plaatsvindt, hieromtrent van op de hoogte gebracht te worden.

 

18 Voor de wandelaars wordt de minimum afstand en het vroegste startuur bepaald door het bestuur. Er wordt steeds in groep gewandeld. Wandelaars mogen maximaal 5 minuten per kilometer dat de wedstrijd lang is, vroeger vertrekken dan de lopers (bvb wedstrijd over 5km – ten vroegste 25 minuten voor de lopers vertrekken). Indien de organisator een eigen reglement heeft voor wandelaars dient dit reglement gevolgd te worden.

 

19 Kinderen minder dan dertien (13) jaar lopen in hun leeftijdscategorie of kunnen eventueel deelnemen aan een afstand voor volwassenen. Het jaar waarin men 13 jaar wordt, is het laatste jaar dat kan deelgenomen worden aan het criterium voor de jeugd. Tot die leeftijd wordt, indien kinderen zowel jeugdwedstrijden als volwassenenwedstrijden gelopen hebben, het kind in het eindklassement opgenomen waarin men het meeste punten heeft bekomen (bij de jeugd of bij de volwassenen).

 

20 Alle leden met 30 punten (jeugd 21 punten) bekomen een identieke prijs, met mogelijke afwijkingen voor de wandelaars.

 

21 Jaarlijks wordt een gezellig samenzijn georganiseerd waarop tevens de prijsuitreiking van het criterium zal plaatsvinden. De aanwezigheid op het gezellig samenzijn is vereist om zijn prijs te bekomen.

 

22 Veiligheid op training: Op elke club- en individuele training dienen de verkeersreglementen (wegcode artikel42) gevolgd te worden, waar een voetpad is, wordt er op het voetpad gelopen. Indien er geen voetpad is mag er op het fietspad gelopen worden, maar moet er voorrang gegeven worden aan fietsers en bromfietsers. Bij afwezigheid van een voet- en fietspad mag er achter elkaar links op de rijbaan gelopen worden. In het donker wordt er altijd in een fluovestje gelopen met de vermelding van onze club: “Joggers Beersel”

 

23 Veiligheid op wedstrijden: Op wedstrijden dient, naast de geldende verkeersreglementen, ook de raadgevingen van de organisatie opgevolgd te worden. Ook op wedstrijden is de veiligheid de grootste prioriteit, veiligheid gaat voor op de sportieve prestatie.

 

24 Fair Play op training: Trainingen zijn geen wedstrijden, op clubtraining wordt er rekening gehouden met de capaciteiten van elk aanwezig lid, er wordt steeds in groep vertrokken en er wordt niemand alleen achtergelaten. Op de pistetrainingen houden zowel de snellere als tragere lopers met elkaar rekening. Opwarmen en uitlopen gebeurt rond de piste of op de buitenbanen, tijdens de intervallen houdt de snelle groep rekening met de tragere en omgekeerd.

 

25 Fair Play op wedstrijden: Op wedstrijden wordt jong en oud aangemoedigd, zowel clubleden als niet clubleden, ook ten opzichte van niet leden, andere clubs en de organisatie wordt er een sportieve houding aangenomen. Wees fier op je club, zijn organisaties en zijn leden en draag een positieve boodschap over aan de buitenwereld.

 

26 Vrijwilligers: Joggers Beersel heeft een vrijwilligersovereenkomst opgesteld voor de vrijwilligers die meehelpen aan de activiteiten georganiseerd door de club of meehelpen aan de algemene werking van de club. Deze overeenkomst wordt bij elke activiteit geafficheerd en is gepubliceerd op de website www.joggers-beersel.be bij ‘Onze club – allerlei’. Iedereen kan op eenvoudig verzoek een afschrift krijgen van deze overeenkomst.

 

27 Ieder geschil of betwisting aangaande het club- en criteriumreglement wordt door het dagelijks bestuur afgehandeld in een geest van openheid, sportiviteit en in het belang van de club.

 

 

Afdrukversie 2017

 

Secretariaat

 

Joggers Beersel

Alverdries 48

1653 DWORP

 

Tel : 0497 / 40.01.87

 

E-mail:

Joggers-beersel@telenet.be

 

 

JOGGINGCLUB

 

JOGGERS BEERSEL

Voorzitter

 

Debremaeker Johnny

Biezeweide 98

1500 Halle

 

Tel : 0497 / 35.98.63

 

E-mail: Johnny.debremaeker@telenet.be

 

 

 

Copyright. All Rights Reserved - Website created by Debremaeker Johnny